פוליסת עבודות קבלניות

פוליסת עבודות קבלניות

פוליסת עבודות קבלניות – נזקי מי תהום

חברת פרויקט אורנים, בשותפות עם חברות נוספות, הקימה בתל אביב מבנה ובו בית מלון, דירות מגורים, שטחי מסחר וחניון תת קרקעי. הפרויקט בוטח, בפוליסת עבודות קבלניות, לפי תנאי ביט 2007, בחברת הביטוח הראל. במהלך עבודות שלד בחניונים, לאחר שהופסקה שאיבת מי התהום, החלה חדירת מים מסיבית שהציפה את החניון וגרמה לנזקים כבדים.
חברת אורנים, מבצעת הפרויקט, פנתה למבטחת, הראל, אשר מינתה משרד שמאים שבדק את הנזק, ולאחר בדיקה, שילמה כ- 1.5 מיליון דולר, עלויות סתימת ותיקון הנזילה ותוצאותיה. אורנים טענה שנגרמו לה נזקים נוספים בגין אובדן רווחים כתוצאה מאיחור בפתיחת החניון, עבודות נוספות שלא שולמו ואיחור בפתיחת החניון הציבורי נוכח התחייבות אורנים לעיריית תל אביב. הראל סירבה לשלם תגמולי ביטוח נוספים, ואורנים הגישה לבית המשפט המחוזי תביעה בסך של כ- 7 מיליון ₪.
בכתב הגנתה הכחישה הראל את חבותה וטענה כי מדובר בתביעה מופרכת. בנוגע להתחייבות אורנים מול עיריית תל אביב הרי שבהיעדר דרישה של העירייה מדובר בתביעה תאורטית וכי לא מדובר במקרה ביטוח. בנוגע להפסדים הנובעים מעיכוב בפתיחת החניון טענה הראל כי על אובדן רווחים לנבוע ממקרה ביטוח המכוסה בפרק א' של הפוליסה, הוא פרק המבנה, כי העיכוב בפתיחת החניון מקורו בנסיבות וגורמים אחרים שאינם קשורים להצפה. בנוגע לעבודות הנוספות טענה הראל כי מדובר בעבודות דרושות שממילא נדרש ביצוען ולא נובעות מההצפה.
בעקבות טענות אלה של הראל, ביקשה אורנים מבית המשפט להורות על מחיקת סעיפים מכתב ההגנה, בטענה שהראל לא העבירה לאורנים את עמדתה בכתב, ולפיכך, בהתאם לחוזר המפקח על הביטוח בענין מכתב דחיה, הראל מנועה מלהעלותן.
לאחר ניתוח ההלכות הרלוונטיות למעמדו של חוזר המפקח בענין מכתב דחיה וניתוח הראיות והעדויות, קבע בית המשפט כי ליקוט עמדות שונות שהביעה הראל במסמכים שונים, במסגרת חוות דעת של מומחים מטעמה או אמירות בעל פה, לא יכולים להוות מכתב דחיה מנומק, וכי מכתב כאמור, לא הגיע לידי אורנים – המבוטחת. יחד עם זאת מזכיר בית המשפט, כי אין בהנחיות המפקח כדי לחייב את חברת הביטוח לשאת בחיובים שאינם מכוסים בפוליסה, גם אם לא נשלח מכתב דחיה ויתרה מכך, חברת הביטוח רשאית להעלות טענות המתייחסות לעובדות שהגיעו לידיעתה רק לאחר משלוח הודעת הדחייה.

התחייבות אורנים לעיריית תל אביב וקנסות חוזיים

פוליסת העבודות הקבלניות הרלוונטית, כמו אחרות, כוללת חריג לפיו המבטח אינו אחראי ולא ניתן להטיל עליו חבות בגין התחייבות חוזית שנטל על עצמו המבוטח במסגרת הסכם, אלא אם כן התחייבות כזאת היתה מוטלת על המבוטח גם בהיעדר הסכם. נוכח קיומו של חריג כאמור, דחה בית המשפט את טענתה של אורנים בכל הנוגע להתחייבותה החוזית לעיריית תל אביב, בנוגע למועד פתיחת החניון.
עבודות נוספות
במהלך הדיון בבית המשפט התברר כי הראל שילמה סכום נוסף בסך של כ- 170,000 ₪ בגין עבודות נוספות, מעבר לסכום הראשוני ששילמה בתיק. בית המשפט השתכנע כי עבודות נוספות אכן בוצעו, אולם לא מצא בחומר הראיות אסמכתאות לביצוען או עלותן של עבודות כאמור, ובהיעדר ראיה, דחה את התביעה גם בגין ראש נזק זה.
אבדן רווחים בשל דחיית פתיחת החניון
עיון בתנאי הפוליסה השונים, העלה כי על מנת לחייב את הראל באבדן רווחים, מקורו של האבדן צריך להיות במקרה ביטוח המכוסה בפרק א' של הפוליסה, אולם לא יהיה כיסוי לאבדן רווחים שמקורו בנזק שלא מהווה מקרה ביטוח או שהינו מקרה ביטוח המכוסה במסגרת ההרחבות לפרקי הפוליסה. לטענת הראל, מקורה של נזק ההצפה הינו באיטום לקוי, אשר זוכה לכיסוי במסגרת ההרחבה לנזק ישיר מתכנון לקוי או חומרים לקויים, ומכיוון שכך, המבוטחת אינה זכאית לפיצוי בגין אבדן רווחים הנובע מאירוע זה. טענה נוספת של הראל היתה, שהכיסוי לאבדן רווחים חל, על פי הפוליסה, החל ממועד סיום הפרויקט, ומכיוון שאורנים תובעת אבדן רווחים בגין עיכוב בפתיחת החניון לפני שהושלם הפרויקט, ממילא אינה זכאית לתגמולי ביטוח ברכיב זה.
בית המשפט קבע, בהתאם לראיות ולעדויות, כי סביר שנגרם עיכוב של כשבעה חודשים בפתיחת החניון, אולם קבע כי עיכוב זה לא נבע ישירות מההצפה, אלא מקידוחים שערכה אורנים על מנת לברר את מקורות ההצפה ולוודא את אפקטיביות הפתרון ההנדסי המוצע לתיקונם, ולפיכך פטר את הראל מחבות גם בראש נזק זה.
סוף דבר, תביעתה של אורנים נדחתה כולה.
[ת"א 54817-12-12, מחוזי תל אביב, פרויקט אורנים נ' הראל ואח']

פרסמתי את המאמר גם בעיתון הביטוח עדיף

עו"ד ארז שניאורסון

עו"ד ארז שניאורסון

מייסד וראש המשרד. חבר האיגוד הישראלי לדיני ביטוח, חבר ועדת נזיקין של לשכת עורכי הדין. שופט בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין. כותב ומרצה בהשתלמויות לעורכי דין ובפורומים נוספים. בעל טור קבוע בשבועון עדיף. בורר ומגשר. בעל ניסיון רב בתביעות ביטוח ונזיקין וייצוג מבוטחים מול חברות ביטוח. יועץ למבוטחים ולמשרדי עורכי דין בתיקי ביטוח ומלווה אירועי ביטוח במסגרת מו"מ ובניהול הליכים בבתי משפט ברחבי הארץ.

מדריך כיס

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק? כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

מדריך כיס

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

מדריך כיס

איך לקבל את מלוא הפיצוי מחברות הביטוח

רוצים ספרון? כמה ספרונים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

להבין ביטוח
מאת עו"ד ארז שניאורסון