ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות

במאמרים הקודמים בסדרת המאמרים שלי לפורטל המהנדסים, עסקתי בהגדרת בעלי התפקידים העיקריים באתר בניה ובדרכי התקשרות ותמחור מול קבלן מבצע. במאמר זה אסקור את אחת מפוליסות הביטוח העיקריות והחשובות לכל פרויקט – פוליסה לביטוח עבודות קבלניות.
פוליסה לביטוח עבודות קבלניות נועדה לבטח את עבודות הפרויקט. זוהי כמובן כותרת כללית מאוד, ונדרש להבין מה בדיוק ניתן לבטח, מיהם המבוטחים בפוליסה, מהם יחסי הגומלין בין המבוטחים ומי ישלם השתתפות עצמית במקרה של הפעלת הפוליסה.
מרבית הפוליסות לביטוח עבודות קבלניות נועדו לתת כיסוי ביטוחי במקרים של נזק פיזי תאונתי לעבודות הפרויקט, לחבותו של המבוטח כלפי צדדים שלישיים, ובדרך כלל תכלול הפוליסה גם פרק חבות מעבידים. ניתן לרכוש, בדרך של הרחבות, כיסוי ביטוחי גם לרכוש עליו עובדים, לרכוש סמוך השייך לאחד מהמבוטחים ולמבני עזר, מתקנים וציוד.
רצוי לקבוע את גבולות האחריות של הפוליסה, כלומר את סכום הביטוח, לפי עלות בניית הפרויקט. תמחור שגוי או הקטנת סכום הביטוח על מנת לחסוך בעלויות הפרמיה, עלולה לגרום, במקרה של נזק, לתשלום תגמולי ביטוח לפי חישוב של תת ביטוח, כלומר תשלום חלקי ביותר.
בפרויקטים רבים, בעת רכישת הפוליסה, לא ניתנת תשומת לב לגבולות האחריות בפרק צד ג' של הפוליסה. מומלץ מאוד לבצע סקר סיכונים באזור הפרויקט, ובהתאם, להעריך את מידת ותוחלת הסיכון לפגיעות גוף ורכוש של צד ג'. כך לדוגמא, בניית מתקן טיהור שפכים בשטח מבודד, שאין מסביבו מבנים ולא מסתובבים בו אנשים, יוצרת הרבה פחות סיכוני צד ג', מאשר בניית בנין באזור עירוני צפוף, כאשר מסביב לאתר מצויים מבנים מאוכלסים ועוברי אורח מצויים ברחובות הצמודים.
מבחינת תקופת ביטוח, הרי שבשונה מפוליסות אלמנטריות אחרות, שבהן תקופת הביטוח הינה לשנה וניתן לחדש את הפוליסה מדי שנה, פוליסה לביטוח עבודות קבלניות נערכת לכל תקופת הביצוע של הפרויקט. במועד רכישת הפוליסה ניתן רק לשער את מועד סיומו של הפרויקט, אולם חשוב לדעת שהארכת תוקפה של הפוליסה כאשר מתברר שהפרויקט לא הסתיים במועד המתוכנן, תעלה הרבה יותר מאשר רכישת הפוליסה מראש לתקופה ארוכה יותר. הפוליסה תסתיים באחד מהמקרים הבאים, המוקדם מביניהם: תום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, סיום העבודה על הפרויקט או חלק ממנו או אכלוס הפרויקט או חלק ממנו. יש לזכור שלמרות שבמקור הפוליסה נרכשה לביטוח מלוא הפרויקט, הרי שהיא תבוטל לגבי כל חלק מהפרויקט שאוכלס או הסתיימה בו העבודה, גם אם מדובר בחלק קטן מאוד מהפרויקט.
בכל הנוגע לתקופת הפוליסה, פוליסות לביטוח עבודות קבלניות כוללות תקופת תחזוקה. זוהי תקופה בת שנה או שנתיים לאחר סיום הפוליסה, שבמהלכה יהיה כיסוי ביטוחי לנזק שהתגלה במהלך תקופת התחזוקה, שמקורו בתקופת הביטוח. תקופת תחזוקה מורחבת אינה ארוכה יותר, והרחבתה פירושה שתכלול גם כיסוי ביטוחי לנזקים הנובעים מביצוע עבודות בתקופת התחזוקה.
שני חריגים בפוליסה, שחשוב מאוד לקנות את ביטולם, הינם נזק ישיר, ונזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה לקויה או חומרים לקויים. גם בעת ביטול חריגים אלה, הכיסוי הביטוחי לא יהיה במלוא סכום הפוליסה, ובדרך כלל יינתן כיסוי ביטוחי לנזק מתכנון לקוי בסכומים של עד מקסימום 2 מיליון ₪, עם השתתפות עצמית גבוהה.
פוליסות לביטוח עבודות קבלניות יגדירו בדרך כלל, שאין בהן כיסוי ביטוחי לאחריותו המקצועית של מי מיחידי המבוטח וגם לא למי מקבלני המשנה או המתכננים. ניתן, לעתים, לרכוש פוליסה אשר לא מחריגה את אחריותו המקצועית של המבוטח, וצעד כזה הינו כמובן מומלץ ביותר. כך גם, יש להיזהר מחריג אשר מסיר מחברת הביטוח את החבות לשלם בפרק צד ג', בגין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. כבר טיפלנו בתיקים שבהם המבוטח סבר שהסתיים עניינו עם ניזוק כלשהו, ותקופה לאחר מכן הגיעה תביעה של המוסד לביטוח לאומי, בגין הסכומים ששילם לאותו ניזוק, והפוליסה החריגה כיסוי לתביעה כזו.
מי מבוטח בפוליסה?
בדרך כלל תחת שם המבוטח בפוליסה, אנו נראה את היזם, הקבלן, קבלני משנה וכו'. כל אלה נקראים ביחד המבוטח, וכל אחד מהם הינו יחיד מיחידי המבוטח. עקרונית, כל אחד מיחידי המבוטח, עשוי להיות זכאי לפיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה ולנסיבות מקרה הביטוח. סעיף "אחריות צולבת" בפוליסה יוצר מצב, שכל אחד מיחידי המבוטח, יכול להיחשב צד ג' כלפי מישהו אחר מיחידי המבוטח, ולהיות זכאי לפיצוי מאת חברת הביטוח, אם יוכיח רשלנות של מבוטח אחר כלפיו.
יוזם הפוליסה:
עריכת הפוליסה על ידי היזם הינה המומלצת ביותר, מכיוון שאז ניתן לוודא רכישת פוליסה לכל הפרויקט. קיימים יזמים אשר מטילים על הקבלן את רכישת הפוליסה. יש לכך יתרונות מסויימים, מבחינת עלויות ואחריות, אולם בדרך זו עלולים להיות נזקים אשר יתברר, מאוחר מדי, שאינם מבוטחים, או שהקבלן שרכש את הפוליסה סיים את עבודתו ולכן הפוליסה הסתיימה, מבלי שתבוא אחרת במקומה.
השתתפות עצמית:
סכום ההשתתפות העצמית בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות הינו שונה מפוליסה לפוליסה, ותלוי כמובן במבנה הפוליסה, היקף הפרויקט וגורמים נוספים. ניתן לראות השתתפויות עצמיות בסכומים של כמה אלפי שקלים בלד, לעומת סכומים של הרבה עשרות אלפי שקלים ואף למעלה מכך. לא פעם, בהתרחש מקרה ביטוח, עשוי להתעורר ויכוח בין יחידי המבוטח השונים, בשאלה מי יישא בתשלום ההשתתפות העצמית. התשובה לכך אינה חד משמעית, ותלויה, בין היתר, בנסיבות האירוע, מי יזם את הפעלת הפוליסה ומי ייהנה מתגמולי הביטוח. לעתים התשובה לסוגיה זו תימצא גם במסגרת חוזי ההתקשרות בין בעלי התפקידים השונים בפרויקט.
במסגרת מאמר זה לא ניתן כמובן לסקור את כל סוגי, סעיפי ותנאי פוליסות לביטוח עבודות קבלניות. ניסיתי לתת, על קצה המזלג, דגשים אשר יסייעו להבנה בסיסית של מבנה הפוליסה, ובוודאי שאין לראות במאמר זה משום ייעוץ כלשהו.

עו"ד ארז שניאורסון

Adv. Erez Schneorson

Member of the Israeli Insurance Law Association. A member of the Torts Committee of the Israel Bar Association. A judge at the National Disciplinary Court of the Israel Bar Association. Writes and lectures in advanced studies programs for attorneys and in other forums. Writes a regular column in ADIF insurance weekly magazine and pension. A mediator and arbitrator. Adv. Schneorson possesses wide experience in tort and insurance claims and in representing insured opposite the insurance companies. He consults insured and law firms in insurance cases and accompanies insurance events as part of negotiations and in conducting proceedings in courts across the country.

Pocket Guide

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

Pocket Guide

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

Understanding Insurance
מאת עו"ד ארז שניאורסון