כיסוי ביטוחי בחו"ל

כיסוי ביטוחי בחו"ל

כיסוי ביטוחי בחו"ל – כיצד לקבוע תחום גיאוגרפי של כיסוי ביטוחי

און טרק אינוביישנס היא חברת הייטק בינלאומית שמקום מושבה בראש פינה. און טרק עוסקת בתכנון, פיתוח ושיווק מערכות טכנולוגיות וציוד לקריאת כרטיסים חכמים. חברת הביטוח הראל ביטחה את און טרק בפוליסת ביטוח אש ואובדן תוצאתי.
לחברת און טרק נגרמו נזקים כתוצאה משיטפונות שאירעו בתאילנד באוקטובר 2011 ופגעו בין היתר במפעל של חברת סמארטרק, אשר שימשה כקבלן משנה של און טרק לצורך ייצור והרכבת כרטיסים חכמים שהם "מוצר הקצה" של המערכות המיוצרות על-ידי און טרק. און טרק פנתה להראל לקבלת פיצוי על נזקיה, אולם נענתה כי הפוליסה מתייחסת לרכושה של און טרק בתחומי מדינת ישראל, וכי אין כיסוי בפוליסה לנזקים אשר נגרמו עקב שיטפונות בתאילנד, בחצריה של חברת סמארטרק, אשר אינה מבוטחת בפוליסה.
און טרק הגישה לבית המשפט המחוזי תביעה בסך של כ- 44 מיליון ₪. און טרק טענה כי הפוליסה מכסה את הנזק הישיר שנגרם למלאי שבבעלותה בחצרי מפעל סמארטרק וכן נזק תוצאתי בהיקף של כ – 8 מיליון דולר שנגרם לה כתוצאה מהשבתת מפעל סמארטרק למשך כשישה חודשים.
המחלוקת בבית המשפט התמקדה כמובן בשאלה, האם הפוליסה מכסה נזקים שנגרמו למבוטחת מחוץ לתחומי מדינת ישראל, בגין נזקי הצפה בחצרי קבלן משנה שלה. מהעדויות עלה, כי הפוליסה הרלבנטית היא פרי משא ומתן שהתנהל בין יועצי הביטוח שהכינו "מפרט ביטוח" על פי צרכיה של און טרק לבין מחלקת החיתום של הראל.
און טרק טענה כי הכיסוי הביטוחי הותאם על-ידי יועצי הביטוח לפעילותה כחברת הייטק בינלאומית המייצרת ומוכרת את מוצריה בכל העולם באופן שרוב מוצריה מיוצרים מחוץ לתחומי מדינת ישראל, באמצעות קבלני משנה, וכי במסגרת כתובת הרכוש המבוטח בפוליסה, הופיע גם הכיתוב "בחצרי קבלני משנה לייצור". און טרק טענה גם כי נוכח הגדרתה כ"חברת הייטק בינלאומית", הרי ככל שהיה בכוונת הראל לבטח רק נזק למלאי הנמצא בישראל או נזק למלאי שנמצא בחו"ל באורח זמני בלבד, היה על הראל לציין מפורשות כי הפוליסה אינה מכסה את פעילותה של און טרק מחוץ לתחומי מדינת ישראל. בנוסף, במפרט יועצי הביטוח נרשם כי "חצרי קבלנים וקבלני משנה יחשבו כחצרי המבוטח לצורך פרק אובדן תוצאתי", וגם בהקשר זה אין בלשון הפוליסה כל הגבלה טריטוריאלית.
הראל טענה להגנתה, כי הפוליסה מבטחת רק רכוש הנמצא בחצרי און טרק, בתחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים, בכפוף להרחבה ספציפית המוגבלת בסכום – שאף היא אינה חלה בענייננו. מכאן, שאין כיסוי ביטוחי לרכוש און טרק בחצרי מפעל סמארטרק בתאילנד ואין כיסוי לאובדן תוצאתי שנטען כי נגרם כתוצאה מנזק לרכוש זה. לטענתה של הראל, תנאי ביט מגדירים את "חצרי המבוטח" כ"חצרים כלשהם בשטח מדינת ישראל…" וכן מוגדר שם כי "פרק זה אינו מכסה רכוש כלשהו מחוץ לתחומי מדינת ישראל…" הראל טענה גם, שרשימת הביטוח כוללת פירוט הכתובות בהן נמצא הרכוש המבוטח, בתחומי מדינת ישראל, ומכאן שאין היגיון בדרישה לפרט מהן הכתובות בהן פועלת התובעת, אם חצרי קבלני משנה מבוטחים בכל מקום בעולם.
בית המשפט קבע במסגרת פסק הדין, כי כאשר מדובר בפוליסה שאיננה מוצר מדף, אלא פרי משא ומתן שנערך בין יועצי הביטוח מטעם המבוטחת לבין מחלקת החיתום של הראל, מתקהה עוקצו של הרציונל העומד בבסיס הכלל הפרשני שעניינו פרשנות לרעת המנסח, שהרי יועצי הביטוח מטעם המבוטחת נטלו חלק פעיל בניסוח הוראות הפוליסה והתאמתן לצרכיה הביטוחיים של המבוטחת. מהעדויות ומעדותו של יועץ ביטוח מטעם המבוטחת, הסיק בית המשפט, שלגישתו ולהבנתו, הפוליסה אינה מכסה "את פעילות התובעת מחוץ לגבולות מדינת ישראל" באופן גורף, אלא שהכיסוי בגין נזקים שנגרמו בחו"ל הוא על פי ההרחבה המיוחדת הכלולה בפוליסה לרכוש מחוץ לתחומי מדינת ישראל.
הראל טענה כי הרחבה זו נועדה לכסות רק רכוש שנמצא בחו"ל באופן זמני, אולם בית המשפט קבע שכאשר קיימת הרחבה לקיום כיסוי ביטוחי מוגבל בסכום של 250,000$, לרכוש מחוץ לתחומי מדינת ישראל, הרי ככל שהחתמות רצו לסייג את הכיסוי הביטוחי לרכוש הנמצא באורח זמני מחוץ לתחומי מדינת ישראל, היה עליהן לשנות את ניסוח ההרחבה ברשימה ובמפרט יועצי הביטוח ולהבהיר באופן מפורש שהכיסוי ניתן רק לרכוש הנמצא באורח זמני מחוץ לתחומי מדינת ישראל.
לאחר שקבע שקיים כיסוי ביטוחי מוגבל לרכוש המבוטחת, גם בחו"ל, קבע בית המשפט כי לגבי כיסוי ספציפי זה, ניתן להחיל גם את הכיסוי בפוליסה לנזק תוצאתי. הפערים בין חוות הדעת של המבוטחת והראל היו עצומים. בסופו של הליך, בית המשפט חייב את הראל לשלם תגמולי ביטוח בסך כולל של כ- 6.5 מיליון ₪, בצירוף הוצאות משפט ושכ"ט.
[ת"א 2399-09-12 און טרק אינובישנס בע"מ נ' הראל חברה לביטוח בע"מ]

המאמר התפרסם בעיתון הביטוח "עדיף"

עו"ד ארז שניאורסון

Adv. Erez Schneorson

Member of the Israeli Insurance Law Association. A member of the Torts Committee of the Israel Bar Association. A judge at the National Disciplinary Court of the Israel Bar Association. Writes and lectures in advanced studies programs for attorneys and in other forums. Writes a regular column in ADIF insurance weekly magazine and pension. A mediator and arbitrator. Adv. Schneorson possesses wide experience in tort and insurance claims and in representing insured opposite the insurance companies. He consults insured and law firms in insurance cases and accompanies insurance events as part of negotiations and in conducting proceedings in courts across the country.

Pocket Guide

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

Pocket Guide

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

Understanding Insurance
מאת עו"ד ארז שניאורסון