מתי מתיישנת תביעת מבוטח בביטוח אחריות ?

בית המשפט בדק מתי נולדה עילת התביעה

כנגד עורך דין התנהלה תביעה בגין רשלנות מקצועית (התביעה הנזיקית). איילון נתבעה גם היא באותה תביעה נזיקית, בהיותה מבטחת עורך הדין בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית. התביעה הנזיקית התקבלה באופן חלקי, נדחתה עמדת איילון בדבר עידר כיסוי ביטוחי, ועורך הדין ואיילון חויבו לשלם לתובע בתביעה הנזיקית סכומים שונים. בהמשך, נדחו ערעורים שהוגשו לבית המשפט העליון.

עורך הדין לא הגיש תביעה או הודעה לצד שלישי כנגד איילון. רק לאחר סיום כל ההליכים, הגיש עורך הדין תביעה נגד איילון בבית משפט השלום. בתביעה טען עורך הדין כי בהתאם לפוליסת הביטוח, על איילון לפצות אותו בגין שכר טרחת עו"ד והוצאות שהוציא על ניהול הגנתו, ופיצויים נוספים.

איילון הגישה לבית משפט השלום בקשה לדחיית התביעה נגדה על הסף, בטענת התיישנות. לטענת איילון עילת התביעה התיישנה, שכן התביעה הנזיקית נגד עורך הדין הוגשה כבר בשנת 2011, וכבר אז הודיעה איילון לעורך הדין כי לטענתה, אין כיסוי ביטוחי.

בית משפט השלום דחה את טענת עורך הדין כי עילת התביעה נולדה ביום מתן פסק הדין בתביעה הנזיקית, וכי עד לאותו מועד לא היה בידיו "כוח התביעה". נקבע, כי נוכח הכחשת החבות על ידי איילון, עורך הדין היה זכאי להגיש את תביעתו נגדה. לצד זאת נקבע כי בנסיבות המיוחדות של ההליך, עילת התביעה ביחס לכל רכיב של ההוצאות שנתבעו, נולדה בעת שעורך הדין הוציא את אותה הוצאה, ויש לראות בה "מקרה ביטוח" כשלעצמו. בהתאם קבע בית משפט השלום, כי על הסעדים המתייחסים לתקופה שעד ליום 31.10.15 (3 שנים קודם להגשת התביעה) חלה התיישנות, ואילו על הסעדים ביחס לתקופה שמיום 31.10.15 ואילך לא חלה התיישנות.

על החלטה זו הגישה איילון ערעור לבית המשפט המחוזי.

איילון טענה בבית המשפט המחוזי, כי תביעתו של עורך הדין התיישנה במלואה.

סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח קובע כי "תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח". סעיף 65 לחוק קובע כי "בביטוח אחריות חייב המבטח לשפות בשל חבות כספית שהמבוטח עשוי להיות חייב בה לצד שלישי; מקרה הביטוח חל ביום שבו נולדה עילת החבות האמורה". ואילו סעיף 70 קובע, כי "בביטוח אחריות, התביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח".

טענה כי עילת התביעה של המבוטח נגד המבטח מתגבשת רק עם מתן פסק דין בתביעת הצד השלישי נגד המבוטח, כבר נדחתה בפסיקת בית המשפט העליון [ע"א 6945/98 "משמר" – חברה לשמירה ביטחון ושירותים בע"מ נ' קסטיאל, פ"ד נו(5) 170 (2002)]. ההלכה הינה כי בהתאם לסעיף 65 לחוק חוזה הביטוח, 'מקרה הביטוח' המקים למבוטח עילה לשיפוי נגד המבטח חל ביום שבו נוצרת העילה שמכוחה עשוי המבוטח להיות מחויב כלפי הצד השלישי.

בית המשפט המחוזי הסיק מכך, כי מניין תקופת ההתיישנות בתביעה בגין ביטוח אחריות מתחיל מיד עם היוולד עילת החבות של המבוטח כלפי הצד השלישי, אף אם טרם הוגשה תביעה של הצד השלישי כנגד המבוטח. תקופת ההתיישנות מסתיימת כעבור 3 שנים או עם התיישנות תביעת הצד השלישי נגד המבוטח, לפי המאוחר מבין השניים. זאת, במטרה למנוע התיישנות של תביעת המבוטח בטרם הוגשה נגדו תביעת הצד השלישי, הכפופה לדין ההתיישנות הכללי בו נקבעה תקופה של שבע שנים.

בית המשפט המחוזי בדק ומצא, כי בין אם תקופת ההתיישנות החלה במועד שנתגבשה עילת התביעה הנזיקית, ובין אם התחילה במועד הגשתה בפועל, תביעתו של עורך הדין נגד איילון הוגשה יותר משלוש שנים לאחר מכן, ועל כן התיישנה.

כאמור, השלום קבע כי יש לראות בכל הוצאה שהוציא עורך הדין מקרה ביטוח נפרד. המחוזי פסל עמדה זו וקבע כי חובת המבטחת לשפות את המבוטח בגין הוצאות המשפט בהן נשא מבוססת על הוראת סעיף 66 לחוק חוזה הביטוח, לפיה "ביטוח אחריות מכסה גם הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו…" מקרה הביטוח הוא האירוע שהקים את חבות המבוטח כלפי הצד השלישי, או הגשת התביעה נגד המבוטח. כלומר, הוצאות שהוציא עורך הדין במסגרת תביעת הנזיקין, אינן בגדר מקרה ביטוח נפרד ועצמאי. משהוגשה תביעת הנזיקין נגד עורך הדין, התגבשה עילה בגינה יכול היה להגיש את תביעתו לתגמולי הביטוח, לרבות לשיפוי בגין הוצאות ושכר טרחה, אף אם באותה נקודת זמן טרם נקבע באופן סופי הסכום שיהיה על המבוטח לשלם לצד השלישי וטרם ידוע מהן ההוצאות הצפויות.

כאמור, בית המשפט המחוזי קבע כי תביעת עורך הדין נגד איילון התיישנה וקיבל את ערעורה של חברת איילון.

רע"א 33697-07-19 (מחוזי ת"א) איילון חברה לביטוח בע"מ נ' גבעון

לעיון במאמר כפי שפורסם בשבועון "עדיף" לחץ כאן.

עו"ד ארז שניאורסון

עו"ד ארז שניאורסון

מייסד וראש המשרד. חבר האיגוד הישראלי לדיני ביטוח, חבר ועדת נזיקין של לשכת עורכי הדין. שופט בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין. כותב ומרצה בהשתלמויות לעורכי דין ובפורומים נוספים. בעל טור קבוע בשבועון עדיף. בורר ומגשר. בעל ניסיון רב בתביעות ביטוח ונזיקין וייצוג מבוטחים מול חברות ביטוח. יועץ למבוטחים ולמשרדי עורכי דין בתיקי ביטוח ומלווה אירועי ביטוח במסגרת מו"מ ובניהול הליכים בבתי משפט ברחבי הארץ.

מדריך כיס

ביטוח נכון וניהול תביעה בפרויקט קבלני

חדש מהדפוס, קצר וברור, כל הטיפים החשובים!
רוצים עותק כמה עותקים? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

(הקישור לא עובד? פנו אלינו בצ'אט או במייל erez@srnlaw.com)

מדריך כיס

מונחי יסוד בעולם הבנייה והתשתיות

קראו בספר הדיגיטלי!

רוצים עותק פיזי? פנו אלינו ונשלח אליכם ללא כל עלות.

להבין ביטוח כל אחד יכול

ספר

להבין ביטוח
מאת עו"ד ארז שניאורסון